2018 Çalışma Bakanlığı 9. Uluslararası İSG Kongresi

İşletmelerde Mesleki Eğitim El Kitabı Uygulamaları

Tahsin ÖZYAMAK

Eğitim Planlama Sistemleri İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

Kdz. Ereğli/Zonguldak/Türkiye

tozyamak@eps-isg.com[H1]

Öz: Giriş:

Tahsin Özyamak
Eğitim Planlama Sistemleri ve İş Sağlığı Güvenliği Danışmanlığı

Amaç:

“Mesleki Eğitim Sistemi” el kitapları ile çalışanların yapacakları iş ile ilgili olarak önceden teorik ve pratik eğitime tabi tutularak yetkinliklerinin artırılması suretiyle çalışacağı göreve atanması amaçlanmıştır.


Kapsam:

İşletmelerdeki çalışanlar ile Alt İşveren işletmelerimizdeki pratikler, yasal kanun ile yönetmelikler, KYS, İSG ve ÇYS Standart el kitapları çalışanlarına ilave edilmeelidir. Kitapların tamamının hazırlanması prosese göre değişmektedir.

Sınırlıklar:

Her proses için ayrı birer el kitabı hazırlanmaktadır.

Yöntem: Kitapların hazırlanma aşamasında; Makinelerin kullanım kılavuzları, Bakım pratikleri, İSG Riskleri, Acil Durumlar Kalite Maliyet, Çevre ve Sağlık uygulamaları yazılmıştır. Bu çalışma sırasında Mühendis, Formen ve Çalışanlar ile İSG ile Çevre Danışmanlarda görüşleri ile katkı sağlanmaktadır.

El kitapları, IS0 45001 İSG Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 ÇYS Yönetim Sistemi ve TS-EN ISO 9001-2015 KYS Kalite Yönetim Sistemi Prosedür ve talimatları referans alınarak hazırlanmıştır.

Eğitim programı işletmelerin proseslerinde çalışacak işçilerin Mesleki Eğitimlerinin tamamlanması ile İSG, ÇYS kurallarına ve KYS uyumunu teşvik ve kontrol etmek suretiyle davranış değişikliği sağlamayı amaçlar.

1. Ön Eğitim İhtiyacı: Çalışma sırasında personelin Yasal ve İşletme Pratikleri ile Mesleki Sertifika Eğitim İhtiyaç Analizi yer almaktadır.

2. Emniyet hususları kişisel koruyucu donanımı (KKD): Çalışma sırasında kullanacağı Kişisel Koruyucu Donanımları madde madde ve CE normlarında belirlenmektedir.

3. Sağlık: Çalışanın sağlık gereksinmeleri (Yüksekte çalışma, periyodik kontroller vb.) belirlenmektedir.

4. Meslek Elemanı Tanımı: Organizasyon Şemasında kullanılacak makineyi bir meslek tanımı olarak yer verilmekte.

5. Eğitime Katılım Koşulları: El kitabından eğitim alacakların koşulları belirlenmekte.

6. Ölçme Değerlendirme: Eğitime katılanların eğitim sonrasında yeterlilikleri, bilgi, beceri ve tavrı ölçülmektedir.

7. Belgelendirme: Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlilikler belgelendirilir.

8. İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; makine metal sektöründeki fabrikalarda ve metal işleri vb. atölyelerde çalışabilir.

9. Öğrenci/Kursiyer Kazanımları: Eğitim sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer, aşağıdaki hususları rahatlıkla yapabilecek düzeye gelecektir;

10. Fiziksel Güç Gereksinimi: İş sırasındaki fiziksel ve ergonomik gereksinmeler belirleniyor.

11. Çalışma Ortamının Özellikleri: gürültü, kimyasal kullanımı vb. şartlar,

12. İşin Gerekleri: Vardiya sistemi, makine özellikleri,

13. Makinelerin Özellikleri ve Kapasiteleri belirlenmekte,

14. Makine Ekipmanları ve Bölümleri resimli olarak detaylandırılmıştır

15. Makinelerin Kullanımı: Makinelerin kullanımı detaylı olarak anlatılmıştır.

15.1. Hattın Hazırlanması: Makine için gerekli olan Ayar, bakım vb. işlemler anlatılmakta,

15.5. Çalışma Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

15.6. İşleminin Tamamlanması

16. Arıza Durumunda Yapılması Gereken Hususlar

17. Çalışma sırasında İSG açısından dikkat edilecek hususlar

18. Çalışma sırasında Çevre-Kalite-Maliyet açısından dikkat edilecek hususlar

19. Kalite ve Ölçü Kontrol Formu

20. Çemberleme, paketleme vb. İşlemle ve dikkat edilecek hususlar

21. Ürün Etiketleme işlemi

22. Makine Yerleşim Planı

23. İş Akış Planı

Makine ile ilgili İş Talimatları, İSG Talimatları,

Acil Durum Planları

Mesleki Eğitim Sınav Soruları

Uygulamalı Kontrol Sınavı

Belgelendirme

Bulgular:

Çalışanların ustadan çırak ilişkisi ile aldığı eğitimler bu yöntem ile daha sağlıklı bir yapı ve sistematiğe kavuşmuş olmaktadır. Çalışanların işe intibakları kısa sürede tamamlanmakta ve çalışanların performansları artmaktadır.

Sonuç:

Çalışanlarımız, aldıkları kapsamlı eğitim ile iş ve iş risklerine karşı bilinçlendiklerinden, iş kazalarına karşı daha tedbirli olacaklardır.
Yetkin çalışanların iş verimliliğini artıracağı kaçınılmazdır.

Tüm Kitaplar, entelektüel sermayenin korunması adına dijital ortamda saklanmakta, çalışanın işten ayrılması durumunda bilginin önceden kayıt altına alınması nedeniyle işlerin kişilere bağımlı olmasının önüne geçilmekte, bu şekilde nesilden nesile tecrübe, bilgi birikimi ve risklerin aktarılması sağlanmaktadır.

Kitaplar, çalışanlara el kitabı boyutunda dağıtılmaktadır. Ayrıca, çalışanlarımız bilgisayar ağı ile de kitaplara erişebilirler.
Çalışanlarımızın Terfi / transfer işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yapacakları iş için gerekli Mesleki Eğitimlerin tamamlanması şarttır. Eğitimlerinin eksik olup olmadığı İnsan Kaynakları birimince kontrol edilir, eğitimi eksik olan çalışan terfii ettirilmez.

Resimler